www.ørredfonden.dk / vedtægterne

Vedtægter for Sønderjysk Ørredfond

§ 1

Fondens navn: Sønderjysk Ørredfond
Fondens adresse: Fondskassererens adresse

§ 2

Fondens medlemsforeninger:

Sportsfiskerforeningen ALS
Sportsfiskerforeningen "Nordborg"
Syddanska Lystfiskere
Skovens Fiskeklub - På Als

§ 3

Fondens formål.
Fondens formål er at bistå økonomisk ved:

- udsætning af fisk i salt- og ferskvand på og omkring Als og Sundeved i henhold til en godkendt udsætningsplan.
- andre formål i forbindelse med ophjælpning af områdets fiskebestand.

§ 4

Fondens midler.
Fondens midler tilvejebringes ved:

- afholdelse af en årlig fiskekonkurrence (Ørreddagene
- frivillige bidrag

Fondens midler skal anbringes i et herværende pengeinstitut.
Uddeling af fondens midler kan kun ske af en enig fondsbestyrelse.

§ 5

Fondens ledelse.
Fondens daglige ledelse varetages af en fondsbestyrelse bestående af 2 medlemmer fra hver medlemsforening. Fondskasserer er den til enhver tid siddende kasserer i Sportsfiskerforeningen ALS.
Herudover konstituerer fondsbestyrelsen sig selv.
Fondsbestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når alle medlemsforeninger er repræsenterede.
Der føres protokol over forhandlinger i fondsbestyrelsen.

§ 6

Fondens regnskab.
Regnskabsåret løber fra 1. november til 31. oktober. Regnskabet revideres af 2 revisorer udpeget af fondsbestyrelsen. Det reviderede regnskab forelægges fondsbestyrelsen til godkendelse.

§ 7

Opløsning m.m.
Ved fondens opløsning påhviler det Sportsfiskerforeningen ALS at drage omsorg for, at fondens midler anvendes i henhold til § 3. I tilfælde af Sportsfiskerforeningen ALS opløsning indtræder i stedet den medlemsforening, der længst har deltaget i fondens virke.
Udmeldte foreninger har intet krav på fonden.

§ 8

Revision af vedtægter.
Revision af fondens vedtægter kan kun ske af en enig fondsbestyrelse.
Fondens vedtægter er senest reviderede d. 29. august 2013.